WorkSafeBC Home

Lấy Tập Hướng Dẫn Cho Hãng Tuyển Dụng xuống máy

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp một cái nhìn khái quát về các dịch vụ dành cho hãng tuyển dụng, kể cả cách ghi danh, điều phải làm khi xảy ra tai nạn, các các trách nhiệm của quý vị để bảo đảm một nơi làm việc an toàn và lành mạnh. Tài liệu này cũng cho quý vị biết chỗ để tìm thêm chi tiết.

Publication Date: Nov 28, 2008 File type: PDF (171 KB) Asset type: Article