WorkSafeBC Home

Giám sát trong việc chăm sóc sức khỏe

Giám Thị trong Lãnh Vực Chăm Sóc Sức Khỏe (1 of 4)

Các nhân viên giám thị trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe thường không biết là họ có trách nhiệm về an toàn của nhân viên của họ. Các đoạn videos này giúp nhân viên giám thị biết những gì họ cần phải làm để bảo đảm an toàn cho nhân viên của họ. Đoạn video mở đầu thông tin tổng quát về giám thị trong lãnh vực chăm sóc sức khỏe, và ba đoạn videos tiếp theo cho thấy các trường hợp tiêu biểu mà nhân viên giám thị có thể gặp phải.