WorkSafeBC Home

Nhỏ, Thông minh và An toàn: Sức khoẻ và An toàn cơ bản trong Doanh nghiệp Nhỏ

Sức Khỏe và An Toàn tại Cơ Sở Tiểu Thương (2 trên 5)

Vietnamese translation of What Can I Do to Make My Workplace Safer?

Most small businesses in B.C. think they're doing everything they can to keep their employees safe, but many are not. This video identifies specific things employers can do to keep their workplaces safe.