WorkSafeBC Home

Nhỏ, Thông minh và An toàn: Sức khoẻ và An toàn cơ bản trong Doanh nghiệp Nhỏ

Sức Khỏe và An Toàn tại Cơ Sở Tiểu Thương (4 trên 5)

Vietnamese translation of Retail: Supervision Basics.

This video offers basic guidelines for supervision, orientation, and training in retail.