WorkSafeBC Home

Các Thương Tích về Chăm Sóc Sức Khỏe: Tệ Hơn Ta Tưởng

This video is an amusing look at the serious reality of injuries to BC's health care workers.