WorkSafeBC Home

Sức khỏe và an toàn về COVID-19 Chọn và sử dụng tấm che mặt trong các môi trường không chăm sóc sức khỏe

Vietnamese version of COVID-19 health and safety: Selecting and using face shields in non–health care settings

Publication Date: Dec 2020 File type: PDF (2 MB) Asset type: Information Sheet