WorkSafeBC Home

Hướng dẫn kiểm soát tình trạng tổn hại khả năng tại nơi làm việc và soạn chính sách về tổn hại khả năng

Vietnamese version of Guide to Managing Workplace Impairment and Developing an Impairment Policy

Publication Date: Dec 2018 File type: PDF (104 KB) Asset type: Guide