ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਾਂ ਦੇ ਰੇਟ

ਬ੍ਰਰਬ੍ਟਸ਼ ਕੋਲੰਰੀਆ ਬ੍ਿਚ ਿਰਕਰਜ਼ ਕੰਪ੍ਨਸੇਸ਼ਨ ਬ੍ਸਸਟਮ ਨ ੰ ਫੰਡ ਇਮਪ੍ਲੌਏਅਰਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਮਲਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਇਨਿੈਸਟਮੈਂਟ ਰੀਟਰਨਾਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਮਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਰੰਬ੍ਿਤ ਸੱਟਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਰੀਮਾਰੀਆਾਂ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਤਨਖਾਹਾਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਰੀਹੈਰਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰੰਿਾਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖਰਬ੍ਚਆਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਬ੍ਦੰਦੇ ਹਨ।

Also available in: English, 中文(繁體), 中文(简体)
Publication Date: Nov 15, 2022 File type: PDF (149 KB)