WorkSafeBC Home

Bắt đầu từ Bước 3 của kế hoạch Bắt Đầu Lại của BC, các hãng sở không còn phải duy trì một Kế Hoạch An Toàn về COVID-19 nữa mà thay vào đó là chuyển sang nỗ lực phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Việc này gồm thực thi các nguyên tắc giảm thiểu rủi ro cơ bản để giảm bớt mức rủi ro truyền nhiễm COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác tại nơi làm việc.

Muốn biết thêm chi tiết, xin xem thông điệp của viên chức sức khỏe tỉnh bang và các nguồn tài nguyên trợ giúp dưới đây.

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc lo ngại

Công nhân và hãng sở có thể nhờ trợ giúp về các vấn đề sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc bằng cách gọi cho Đường Dây Thông Tin Phòng Ngừa của WorkSafeBC tại số 604.276.3100 trong vùng Lower Mainland (số miễn phí 1.888.621.SAFE trong B.C.). Sẽ có thông dịch viên nếu cần.