WorkSafeBC Home

Chào mừng quý vị đến với WorkSafeBC. Xin bấm vào biểu tượng webcast ở bên phải để nghe một đại diện nói tiếng Việt của WorkSafeBC giải thích ngắn gọn hệ thống của chúng tôi hoạt động như thế nào, chúng tôi cung cấp những gì, và nơi quý vị có thể tìm được nhiều khí cụ hữu ích cho bản thân.

Nếu quý vị là một công nhân bị thương và muốn nộp hồ sơ xin bồi thường với WorkSafeBC, xin liên lạc với Trung Tâm Teleclaim (Bằng tiếng Anh), ở đó có các đại diện nói tiếng Việt của WorkSafeBC  để giúp quý vị hoàn tất một bản phúc trình về thương tích và hiểu được tiến trình xin bồi thường.

Quý vị có phải là một công nhân ngoại quốc làm việc tạm thời không?

Nếu quý vị đang làm việc tại British Columbia, quý vị được Đạo Luật Bồi Thường Lao Động bảo vệ, bất kể quý vị có được phép làm việc hợp pháp tại Canada hay không. Nếu quý vị bị thương trong khi làm việc, WorkSafeBC sẽ trả tiền điều trị y khoa và phục hồi cho quý vị ở Canada và ở xứ sở gốc của quý vị, và cũng trả cho thiệt hại lương bổng của quý vị. Hãng tuyển dụng không thể tước đoạt các quyền của quý vị.

Quý vị có thuê một công nhân ngoại quốc làm việc tạm thời không?

Mọi công nhân tại British Columbia đều được Đạo Luật Bồi Thường Lao Động bảo vệ, bất kể họ có được phép làm việc hợp pháp tại Canada hay không. Nếu quý vị thuê một công nhân ngoại quốc làm việc tạm thời, quý vị phải khai tiền lương của họ trong hồ sơ trả lương. Nếu một công nhân ngoại quốc làm việc tạm thời bị thương tích trong khi làm, quý vị phải trình báo thương tích đó cho WorkSafeBC trong vòng ba ngày. Quý vị không thể tước đoạt các quyền và phúc lợi của công nhân.