WorkSafeBC Home

Tất cả các hãng sở, công nhân, sở hữu chủ, nhà thầu chính, và những người khác tại nơi làm việc đều có trách nhiệm ngăn ngừa chuyện tiếp xúc với COVID 19 tại nơi làm việc. Sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc là một phần thiết yếu trong việc giữ an toàn cho công nhân và giúp các thương nghiệp hoạt động trong khắp tỉnh bang.

Các hãng sở phải lập một Kế Hoạch An Toàn COVID 19 ghi các chính sách, hướng dẫn, và thủ tục đã áp dụng để giảm mức rủi ro truyền nhiễm COVID-19, và cập nhật kế hoạch đó khi tình trạng thay đổi và cơn đại dịch tiến hóa. Hãng sở cũng phải bảo đảm có các biện pháp kiểm soát đúng mức để ngăn ngừa truyền nhiễm COVID 19, và công nhân được huấn luyện và yểm trợ cần thiết để áp dụng kế hoạch an toàn COVID 19.

Hãng sở không phải nộp kế hoạch cho WorkSafeBC để xin phê chuẩn, nhưng theo lệnh của viên chức y tế tỉnh bang, kế hoạch này phải được niêm yết tại địa điểm làm việc, và đăng trên website của họ nếu có. Trong kỳ thanh tra của WorkSafeBC, chúng tôi sẽ hỏi các hãng sở về những bước họ đã áp dụng để giữ an toàn cho công nhân và xem kế hoạch của họ.Nếu quý vị có thắc mắc hoặc lo ngại

Công nhân và hãng sở có thể nhờ trợ giúp về các vấn đề sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc bằng cách gọi cho Đường Dây Thông Tin Phòng Ngừa của WorkSafeBC tại số 604.276.3100 trong vùng Lower Mainland (số miễn phí 1.888.621.SAFE trong B.C.). Sẽ có thông dịch viên nếu cần.