WorkSafeBC Home

Lấy Tập Hướng Dẫn Cho Công Nhân xuống máy

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp một cái nhìn khái quát về các dịch vụ WorkSafeBC dành cho quý vị kể cả các loại phúc lợi chúng tôi cung cấp, điều quý vị cần biết về việc đi làm lại, và các quyền và trách nhiệm của quý vị. Tài liệu này cũng cho quý vị biết chỗ để tìm thêm chi tiết.

Publication Date: Dec 10, 2008 File type: PDF (293 KB) Asset type: Article