ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡ (Workers Guide) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਇਹ ਗਾਈਡ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਰਕਸੇਫ਼ਬੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।

Publication Date: Sep 12, 2008 File type: PDF (302 KB) Asset type: Article