WorkSafeBC

Chào Mừng

Chào mừng quý vị đến với WorkSafeBC. Xin bấm vào biểu tượng webcast ở bên phải để nghe một đại diện nói tiếng Việt của WorkSafeBC giải thích ngắn gọn hệ thống của chúng tôi hoạt động như thế nào, chúng tôi cung cấp những gì, và nơi quý vị có thể tìm được nhiều khí cụ hữu ích cho bản thân.

Nếu quý vị là một công nhân bị thương và muốn nộp hồ sơ xin bồi thường với WorkSafeBC, xin liên lạc với Trung Tâm Teleclaim (Bằng tiếng Anh), ở đó có các đại diện nói tiếng Việt của WorkSafeBC  để giúp quý vị hoàn tất một bản phúc trình về thương tích và hiểu được tiến trình xin bồi thường.

Hướng Dẫn cho Công Nhân về WorkSafeBC

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp một cái nhìn khái quát về các dịch vụ WorkSafeBC dành cho quý vị kể cả các loại phúc lợi chúng tôi cung cấp, điều quý vị cần biết về việc đi làm lại, và các quyền và trách nhiệm của quý vị. Tài liệu này cũng cho quý vị biết chỗ để tìm thêm chi tiết.

Lấy Tập Hướng Dẫn Cho Công Nhân xuống máy (PDF 52kb/6 trang) Tài Liệu #CM025

Các Móc Nối Phổ Cập
(Bằng tiếng Anh)

Quý vị có phải là một công nhân ngoại quốc làm việc tạm thời không?

Hướng Dẫn cho Hãng Tuyển Dụng về WorkSafeBC

Tài liệu hướng dẫn này cung cấp một cái nhìn khái quát về các dịch vụ dành cho hãng tuyển dụng, kể cả cách ghi danh, điều phải làm khi xảy ra tai nạn, các các trách nhiệm của quý vị để bảo đảm một nơi làm việc an toàn và lành mạnh. Tài liệu này cũng cho quý vị biết chỗ để tìm thêm chi tiết. 

Lấy Tập Hướng Dẫn Cho Hãng Tuyển Dụng xuống máy (PDF 52kb/4 trang)

Các Móc Nối Phổ Cập
(Bằng tiếng Anh)

Quý vị có thuê một công nhân ngoại quốc làm việc tạm thời không?

Tài Liệu Xuất Bản và Truyền Thông Đa Phương Tiện

lấy nhu liệu acrobat reader xuống máy Muốn xem các tài liệu xuất bản của chúng tôi, quý vị cần Acrobat 6.0 hoặc mới hơn. Lấy xuống máy miễn phí. (Bằng tiếng Anh)